Okres przechowywania dokumentacji – najważniejsze informacje

Przechowywanie dokumentów jest istotnym zadaniem w każdej organizacji, wymagającym znajomości przepisów oraz odpowiedzialności. Zarówno w sektorze medycznym, księgowym, bankowym, jak i w obszarze zarządzania dokumentacją kadrową i płacową, istnieją określone standardy dotyczące okresu przechowywania dokumentów. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z prawem oraz efektywnej organizacji pracy.

Okres przechowywania dokumentów medycznych

Dokumentacja medyczna jest niezbędna zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Przechowywanie dokumentacji medycznej jest regulowane prawnie:

 • Większość dokumentów medycznych, takich jak kartoteki czy wyniki badań, przechowuje się przez 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 • Dokumenty takie jak zalecenia lekarskie czy skierowania na badania można zniszczyć już po 5 latach.
 • Zdjęcia rentgenowskie poza dokumentacją wewnętrzną można usuwać po 10 latach.
 • W przypadku śmierci pacjenta na skutek obrażeń ciała lub zatrucia, okres przechowywania wydłuża się do 30 lat.
 • Dokumenty medyczne dzieci poniżej 2. roku życia powinny być przechowywane przez 22 lata.

Przechowywanie dokumentów księgowych i bankowych

Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów księgowych i bankowych. Standardowy okres przechowywania wynosi 5 lat i obejmuje:

 • Księgi podatkowe, dokumentację o wybranym sposobie prowadzenia rachunkowości.
 • Dokumenty inwentaryzacyjne, dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, kredytów i pożyczek.
 • Bankowe dyspozycje, pełnomocnictwa, rejestry sesji, potwierdzenia zawartych transakcji, kopie dokumentów depozytowych oraz umowy na świadczenie usług bankowych i maklerskich.

Przechowywanie dokumentów kadrowych i płacowych

Zarządzanie dokumentacją kadrową i płacową to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Okres przechowywania dokumentów w tej kategorii zależy od ich rodzaju:

 • Dokumenty decydujące o świadczeniach emerytalnych i rentowych, takie jak listy płac czy karty wynagrodzeń, przechowuje się przez 50 lat.
 • Regulaminy pracy, siatki płac, dochodów i stawek przechowuje się przez 25 lat.
 • Kopie pism o przyznanych nagrodach mają okres przechowywania 10 lat.
 • Listy i karty urlopowe przechowuje się przez 2 lata.

Usługi przechowywania dokumentów

Profesjonalne usługi przechowywania dokumentów mogą znacząco ułatwić zarządzanie dokumentacją w firmie. Firmy oferujące takie usługi zapewniają nie tylko odpowiednie przechowywanie akt zgodnie z przepisami, ale również ich zabezpieczenie i efektywne zarządzanie.

Jak długo przechowywać dokumenty – podsumowanie

Podsumowując, odpowiednie przechowywanie dokumentów wymaga znajomości specyficznych przepisów dla każdej kategorii dokumentacji. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem, ochrony prywatności i efektywnego zarządzania dokumentacją w każdej organizacji.